TVM vergunning

28-06-2021

TVM vergunning

Geachte klant,

Zoals bij u bekend is, dient u voor iedere komende stremming van een rijweg binnen de gemeente Amsterdam een TVM-/stremmingsvergunning aan te vragen. Meer informatie vindt u via de volgende link: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd

De opdrachtgever aan Van Keulen is verantwoordelijk voor het aanvragen van de TVM (Tijdelijke Verkeersmaatregel). De ontheffing dient te alle tijde ter plekke (als origineel) getoond te kunnen worden!

Iedere hoofd- c.q. aannemer/onderaannemer dient te weten waar hij/zij aan moet voldoen om in Amsterdam te kunnen werken (dit is altijd zo geweest). Deze verantwoordelijkheid kan niet verschoven worden naar de leverancier. Ook in andere gemeentes worden we steeds meer met soortgelijke maatregelen geconfronteerd. Het is ook in deze gevallen van belang dat u zich daar van tevoren over laat inlichten en op de hoogte bent over de daar ter plaatse geldende regelementen.

Van Keulen kan de TVM niet voor u aanvragen. Wij hebben uiteraard wel alle benodigde andere vergunningen zoals een RVV (Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens) binnen de huidige 7,5 ton zone en de Ontheffing RVV voor geheel Amsterdam.

De gemeente gaat strenger letten op het hebben van een ontheffing en het naleven van de gedragsregels (ook voor chauffeurs). Het gedoogbeleid van de gemeente is daarmee ook per direct van de baan. Op overtreding van de regels staan dan ook hoge boetes. Indien u bij ons producten koopt en laat bezorgen wordt u geacht van de regels op de hoogte te zijn en vrijwaart u Van Keulen van alle eventuele schade en (bestuurlijke) boetes ten gevolge van het niet of onvolledig naleven van bedoelde regelgeving. Deze boetes hebben namelijk ook gevolgen voor de toekenning van RVV ontheffingen van Van Keulen.

Dit heeft dan ook consequenties bij het lossen/laden /hijswerkzaamheden van de goederen. De TVM vergunning dient getoond te worden aan de chauffeur voordat er gelost wordt en zo nodig aan de controlerende wetsdienaar. Is dit niet het geval, dan is de chauffeur gerechtigd te vertrekken. De chauffeur is namelijk zelf hoofdelijk verantwoordelijk. Afleverbonnen dienen bij vertrek voorzien te zijn van een handtekening en de bijbehorende naam in blokletters van de ontvanger.

Onder bouwwerkzaamheden verstaat men ook laden/lossen/hijswerkzaamheden. Deze werkzaamheden dienen te starten en te eindigen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, eerder en later is niet meer toegestaan tenzij hier door u een vergunning is verkregen. E.e.a. is conform het bouwbesluit.

Aanscherping regels zwaar verkeer binnenstad Amsterdam.
Per 1 oktober 2021 worden de regels en wetgeving aangescherpt omtrent het zwaar verkeer binnenstad Amsterdam (binnenring S100). https://www.amsterdam.nl/zwaarverkeer

Voor u als klant, en ons als leverancier, brengt dit kostenverhogende factoren met zich mee die nog niet geheel te overzien zijn. Bijgaand vindt u een korte uitleg van de gemeente Amsterdam die gebaseerd is op de nu geldende en nieuwe aangescherpte regels en beleid. Wij zullen u tijdig informeren omtrent verdere ontwikkelingen vanuit de gemeente Amsterdam.

Pdf bestanden